Friday, April 01, 2011


یک فرهنگ غنی


فرهنگ کنونی ایرانی را می‌توان از هنجارهای تماشاگران در ورزش‌گاه‌ها شناخت


چند روز قبل برای اولین و آخرین بار به ورزش‌گاه آزادی رفتم

Labels: