Saturday, October 31, 2009

شتاب در بهتر شدن

شتاب در رفع ضعفها بر ضعفهای آدمی می افزاید

Labels:

نقد با پرسشگری
بهترین راه نقد دیگران پرسش از معرفت و مشی آنها است

Labels:

Wednesday, October 28, 2009

راز و راه
در مقابل پرسشهاي اساسي زندگي دو راه بيشتر نداريم. يا به پوچي تن دهيم و يا به راز و راه

Labels: