Friday, November 20, 2009

تمسخر و تحقیر
کسانی که تمسخر می‌کنند با احساس حقارت بسیار آشنایند

Labels:

Tuesday, November 17, 2009

شگفتی کنیم
شگفتی کردن را از یاد برده‌ایم. شگفتی کنیم

Labels:

نمایندگان اندیشه ما
همیشه انسانهایی هستند که آماده‌اند ما تفکر را ترک گوییم تا به جای ما فکر کنند

Labels:

Monday, November 16, 2009

انسان‌دوستی ایرانی
نه به خاطر همۀ انسانها به خاطر نوزاد دشمنش شاید
این بخش از شعر شاملو انسان‌دوستانه‌ترین جمله‌ای است که در طول زندگی‌ام در زبان مادری‌ام دیده‌ام

Labels:

Monday, November 09, 2009

خودعشیرگی
حال خود را به دست رفتار و افکار دیگران ندهیم

Labels:

Tuesday, November 03, 2009

نیلوفر

از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت

عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی

Labels: