Thursday, January 24, 2008


اهداف آموزش

سه هدف آموزش می‌توانند بدین قرار باشند: آماده‌کردن برای پی‌جویی یک حرفه، افزایش قابلیتهای ذهنی و ایجاد حساسیتهای اخلاقی

Thursday, January 10, 2008

اجبار و اعتقاد
اجبار ریشه اعتقاد را می سوزاند

Labels: