Monday, September 28, 2009

جادوی جدید

علم جادوی جهان ماست

Labels:

اسطوره برترین
برترین بودن اسطوره جهان جدید است. برترین انسان، برترین دانشمند، برترین فیلسوف، برترین ورزشکار، برترین همسر، برترین فرزند و برترین پدر

Labels:

Friday, September 25, 2009

ضعفهای خودمان

اشتباهات فاحش دیگران نباید ما را از ضعفهای خودمان غافل کنند

Labels:

Wednesday, September 23, 2009

خبر

جهانی را یک سخن ویران کند

Labels:

Sunday, September 20, 2009

خودخواهی اخلاقی

دوست داشتن عمیق خود دوست داشتن همه بشریت است. خودمان را اصیل و جدی دوست بداریم

Labels:

Thursday, September 17, 2009

پذیرش خود

خودمان را همان طور که هستیم نمی پذیریم. این بزرگترین منشای رنج انسانی است

Labels:

فرزند

فرزند کسی است که با تولد او ما هم دوباره متولد می شویم

Labels:

معلمی کردن

اولین شرط معلمی کردن تمایز گذاشتن میان دانش خود و دانش دانش آموختگان است. در بسیاری اوقات این شرط بدیهی را نادیده می گیریم

Labels:

Monday, September 14, 2009

بخشش خود
به اندازه ای که دیگران را می بخشیم خودمان را نمی بخشیم

Labels:

Tuesday, September 08, 2009

دردهای عمیق بشری

بسیاری از دغدغه هایی که آنها را دردهای بزرگ بشری می نامیم افسردگیهایی بیش نیستند

Labels:

Tuesday, September 01, 2009

معرفت‌زایی عمل

نه فقط نظر بر عمل ما تأثیر می‌گذارد که عمل هم معرفت‌زا است

Labels: