Thursday, August 24, 2006

بدترین نوع دروغ
دروغ های زیادی شنیده ام اما دردناکترین دروغها برایم نه آن دروغهایی اند که از سر نیاز ابراز می شوند و نه دروغهایی که بالهوسانه ایراد می گردند بلکه دروغهایی هستند که از سر عقده بیرون می ریزند

Tuesday, August 22, 2006

قداست و قساوت
قداست قساوت می آورد

Sunday, August 13, 2006

دعای من
اینکه نداشته ها و ندانستنهایم عقده ای ایجاد نکنند

Saturday, August 12, 2006

زبان و عشق
اگر در زبانمان واژه عشق وجود نداشت آیا عاشق می شدیم؟

Friday, August 11, 2006

بزرگترین انقلاب بشری
هر کس اگر به اندازه وسع خود کاری کند این بزرگترین انقلاب بشری است

Friday, August 04, 2006

دردهای جسمانی و روحانی

اسکار وایلد: خدایا دردهای جسمانی را از من دور بدار از عهده دردهای روحانی خودم بر می آیم