Tuesday, April 13, 2010

کیفیت زندگی
کیفیت زندگی بستگی تام به کمیت لحظاتی دارد که ما در آن لحظات آرام و شاد هستیم

Labels:

Thursday, April 08, 2010

اعتماد
اعتماد نکردن به دیگران از عدم اعتماد به نفس ناشی می‌شود

Labels: