Monday, February 18, 2008

داشتن و بودن

نسبت داشتن و بودن را می‌توان از منظرهای زیادی دید، یکی از این منظرها چنین است: تا بودن ما تغییر نکند به چیزی جدید دست نمی‌یابیم

Labels:

Sunday, February 17, 2008

آغاز خود شدن
اگر بسياری از خطاهای ما خاستگاه زبانی دارند برای رفع آنها بايد از زبان آغازيد

Labels:

Saturday, February 16, 2008

شعار تخصص

شعار تخصص این است: برای فهم کامل یک موضوع چاره‌ای جز متخصص شدن نداریم

Labels:

Thursday, February 14, 2008

معنای زندگی
معنای زندگی ما به معنای دردها و رنجهایمان گره خورده است

Labels:

Wednesday, February 13, 2008

عجله
عجله دشمن دو چیز است: وقت و آرامش

Labels:

کارکرد نقد
اولین کارکرد نقد احتیاط در ابراز نظر است

Labels:

Sunday, February 10, 2008

انسان و پرسشهایش
انسان را بجد می‌توان از پرسشهایش شناخت

Labels:

متوسط دیدن انسانها
اگر انسانها را متوسط فرض کرده بودیم وضعمان خیلی بهتر از موقعیت کنونی بود

Labels:

Thursday, February 07, 2008

کودکان و آموزش سخنوری
اگر نگران شغل و حرفه فرزندانمان هستیم به آنها خوب سخن گفتن و نه سخن خوب گفتن را باید آموزش دهیم

Labels:

Saturday, February 02, 2008

ستیز اصلی انسان
انسان با هر تصویر و تعریف از خود در ستیز است

Labels:

سه تیپ شخصیت
سه تیپ شخصیت در جهان ما زیادند: برتری‌طلب، مهرطلب و عزلت‌طلب

Labels: