Sunday, November 30, 2008

رازدانی و تنفر
از افرادی که رازهای ما را می‌دانند متنفریم

Labels: