Friday, March 18, 2011

گمشدۀ امروز
گمشدۀ بشر امروز معنویت نیست وحدت است. ما هویت‌مان را از دست داده‌ایم

Labels: