Saturday, March 20, 2010

نبوغ و حال

نبوغ با زیستن در زمان حال در ارتباط است

Labels:

بخشش و آزادی
می‌بخشیم و خود را آزاد می‌کنیم

Labels: