Thursday, February 01, 2007

معنای دردها ، معنای زندگی

با متهم کردن کسی به عنوان علت رنجمان برای آن رنج معنایی خلق می کنیم. سهلترین شیوه معنازایی رنج همین است. انسان باید برای دردهایش معنایی داشته باشد. دردی که معنایی برایش داشته باشیم درد نیست