Friday, July 16, 2010

شادی و نتیجه

برای نتیجه دادن کارهایمان محکوم به شاد بودن هستیم

Labels:

فرآیند و فرآورده تفکر
فرآورده تفکرمان را به دیگران منتقل کنیم نه فرآیند آن را

Labels: