Sunday, May 11, 2008

دردناكترين دروغ

دردناكترين دروغها براي من آن دروغهايي هستند كه از سر عقده گفته مي‌شود