Tuesday, April 29, 2008

درد و زمان
با دردهايمان نمي‌توانيم بجنگيم موجه‌ترين كار آن است كه چنان با آنها بازي كنيم تا زمان آنها را كمرنگ كند

Thursday, April 03, 2008

حقارت و جنایت

انسان به جایی‌که جنایت کرده بر می‌گردد ولی به جایی که تحقیر شده نه

Labels: