Sunday, January 28, 2007

در باب نقد آرا
اندیشه دیگران را نقد نمی کنیم تا ثابت کنیم آنها اشتباه کرده اند. آنها را نقد می کنیم تا نشان دهیم آنها چرا بر صواب یا خطا بوده اند

Saturday, January 27, 2007

ساده نوشتن و ساده گفتن
ساده نوشتن و ساده گفتن از دشوارترین کارها است

Monday, January 22, 2007

معرفت آسان یاب
به هرچه آسان به دست آورده ایم باید شک کنیم. مخصوصاً اگر این کالا معرفتی باشد. در وادی معرفت تا کارد به استخوان نرسد امری فراچنگ نمی آید

Friday, January 19, 2007

آزادی و سخن گفتن از خود
با سخن گفتن بیش از اندازه از خودمان، آزادیمان را محدود می کنیم

Wednesday, January 17, 2007

صداقت و درایت

زندگی کردن آنقدر که به درایت نیاز دارد به صداقت نیاز ندارد
مشاور و منتقد

هوشمندانه ترین روش برای مشاوره گرفتن این است که مشاورانمان را از گروه منتقدانمان انتخاب کنیم. شاد شدن از نقد شنیدن نشانه تکامل شخصیتی است

Monday, January 15, 2007

سرنشینان یک کشتی

حوادث چند سال اخیر جهان بهتر و بیشتر ما را بدین حقیقت ژرف رهنمون ساخته که همه ساکنان یک کشتی هستیم. خوشبختی فردی معنایی ندارد

Thursday, January 11, 2007

ما و رقیبانمان
رقیبانمان که کوچک شوند ما هم حقیر می شویم