Sunday, July 19, 2009

بستگی پاک

من به یک آیینه یک بستگی پاک قناعت دارم

Labels:

Tuesday, July 14, 2009

دانستن و بخشیدن

همه‌چیزدانی همه‌کس بخشی است

Labels:

Wednesday, July 08, 2009

بردن و باختن

نباخته ایم. تنها برد محتوم یک جریان متصلب را پرهزینه کرده ایم. برده ایم

Labels:

Wednesday, July 01, 2009

قماربازی

خنک آن قمار بازی که بباخت آنچه بودش / بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

Labels:

اهداف و ابزار
ابزارها از اهداف جدا نیستند. تک تک ابزارهای ما اهداف ما را شکل می دهند. بزرگترین و والاترین اهداف نیز، توسل ما به ابزارهای غیرموجه را توجیه نمی کنند. هویت هر غایتی به ابزارهای آن است

Labels: