Thursday, September 21, 2006

آموختن از رنجیدنها
از آنها که رنجمان می دهند بسی می آموزیم

Monday, September 18, 2006

زیرکی اخلاقی زیستن
اخلاقی بودن و اخلاقی زیستن پیش فرضهای زیادی دارد. یکی از مهمترین این پیش شرطها زیرکی ناب و مثال زدنی است

Thursday, September 14, 2006

فروتنی و انصاف
بیش از از دو ارزش در روابط انسانی وجود ندارد: فروتنی و انصاف. فروتنی یعنی اینکه به خود چنان بنگری گویی دیگری است و انصاف یعنی به دیگری چنان بنگری گویی خودت است

Tuesday, September 12, 2006

انقلابی بودن و انقلابی نمودن
آنها که ادای انقلابی بودن را در می آورند از آنهایی که انقلابی هستند موفقترند

Saturday, September 09, 2006

دشوارترین عمل انسانی
اگر بپذیریم که هیچ دو موجودی در این کره خاکی به اندازه دو انسان با یکدیگر اختلاف ندارند هیچ کاری در این عالم دشوارتر از برقراری ارتباط با انسانی دیگر نیست