Sunday, July 30, 2006

یک انگیزه برای تفکر

کسی که نسبت به شخصیت خویش حساس است نمی تواند نسبت به اندیشه هایش بی تفاوت باشد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home